Algemene voorwaarden
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotografie Miranda van Oorschot: eigenaar/ fotograaf. Klant: de wederpartij.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotografie Miranda van Oorschot en de Klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt  Fotografie Miranda van Oorschot eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Klant gewenste gebruik van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Klant te worden vergoed.

4. Factuur en betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien Fotografie Miranda van Oorschot het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Klant de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Klant in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Fotografie Miranda van Oorschot ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Klant.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Klant enige uitstaande factuur van Fotografie Miranda van Oorschot nog niet heeft voldaan.

5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan Fotografie Miranda van Oorschot te worden medegedeeld. Fotografie Miranda van Oorschot heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Klant zou leiden.

6. Opdracht
6.1 Fotografie Miranda van Oorschot heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Klant om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door  Fotografie Miranda van Oorschot slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Klant voor akkoord is ondertekend en aan Fotografie Miranda van Oorschot is geretourneerd.
6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Klant op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Fotografie Miranda van Oorschot recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Fotografie Miranda van Oorschot.

8. Licentie
8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Klant wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Fotografie Miranda van Oorschot is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten
behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4 Het is de Klant niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografie Miranda van Oorschot.
8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Klant niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht
9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotografie Miranda van Oorschot.
9.2 Bij inbreuk komt Fotografie Miranda van Oorschot een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Fotografie Miranda van Oorschot gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
10.1 De naam van Fotografie Miranda van Oorschot dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
10.2 De  Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Fotografie Miranda van Oorschot conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. 10.3 Voor iedere inbreuk op de aan Fotografie Miranda van Oorschot toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Klant een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Fotografie Miranda van Oorschot gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden
11.1 Fotografie Miranda van Oorschot is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
11.2 De Fotograaf is jegens de Klant niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Fotografie Miranda van Oorschot .
11.3 De aansprakelijkheid van Fotografie Miranda van Oorschot is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. 11.4 Indien derden jegens Fotografie Miranda van Oorschot en/of Klant een vordering aankondigen of hanging maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Fotografie Miranda van Oorschot in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Klant heeft Fotografie Miranda van Oorschot het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze
13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

© Fotografie Miranda van Oorschot

Dit moet u nog even weten.

* U kunt bij ons pinnen.

* In de straat is gratis parkeren.

* U kunt er makkelijk komen met OV

   (tram 24 Holy of tram 21 Woudhoek) vanaf Schiedam-Centrum.

* Bij regen staat de thee klaar en mag je even voor de deur parkeren.

Kinderen krijgen bij hun pasfoto's een kleine verassing. 


Dutch Photographers  is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen.
Lid sinds 2015


Tot fotograaf